website logo zwart GYM14

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gym14

Gym14 is gevestigd te Hoogeveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 8234 2164.

Artikel 1 – Begrippen

 • De organisatie: GYM14
 • Deelnemer: Diegene die zich aanmeldt voor een activiteit
 • Instructeur: Personal trainer Gym14
 • Activiteiten: Personal Training, Bootcamp, Circuittraining, Hardlooptraining, Sportactiviteiten
 • Deelnemers nemen een Pack af: Wolf, Tiger, Jaguar, Ladies of King of the Jungle

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds de deelnemer die deelneemt aan een activiteit aangeboden door GYM14.
 • Activiteiten zijn alle soorten groepslessen en personal trainingen aangeboden door GYM14.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk pack dat een deelnemer afneemt.
 • Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 • GYM14 kan de algemene voorwaarden wijzigen, de actuele versie staat altijd op de website.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden verstrekt.

Artikel 3 – Overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen GYM14 en de deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, deze blijkt uit het getekende intake-formulier.
 • Voor GYM14 ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door de deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 • Bij het afmelden binnen 24 uur voor aanvang, zal de training als gegeven worden beschouwd.
 • GYM14 kan het trainingsrooster zonder opgaaf van reden en/of trainingslocaties aan te passen.

Artikel 4 – Abonnementen

 • De afname van een Pack is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap kan een pauze worden ingelast. GYM14 heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen.

Artikel 5 – Betalingen

 • Betalingen van een Pack worden gedaan bij de 1e training d.m.v. een QR-Code.

Artikel 6 – Deelname aan activiteiten

 • Buitengewone omstandigheden leveren voor GYM14 altijd overmacht op en ontheffen GYM14 van zijn verplichtingen. Bij blijvende overmacht is GYM14 ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 • Indien tijdens de activiteit misbruik wordt gemaakt van materialen of faciliteiten welke GYM14 biedt, zoals beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbaar schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende deelnemer.
 • Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een activiteit daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door GYM14 van de activiteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
 • Als een training niet kan doorgaan wordt dit persoonlijke of via app
 • De trainingen gaan het hele jaar door, behalve op nationale feestdagen en tijdens vakantie.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 • Deelname aan een activiteit geschiedt op eigen risico.
 • GYM14, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer.
 • Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van GYM14, haar medewerkers en trainers, is GYM14 niet aansprakelijk.
 • GYM14 is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade tijdens, of ten gevolge van, een activiteit. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 • GYM14 is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een activiteit.
 • GYM14 is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer zorgt dat hij/zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een activiteit.
 • De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een activiteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Artikel 8 – Gezondheid

 • Een activiteit is intensief en blessuregevoelig, de deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een activiteit.
 • Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 • GYM14 behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een activiteit.

Artikel 9 – Ontbinding en Annulering

 • GYM14 is gerechtigd deelname per direct geheel of gedeeltelijk te ontzeggen zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden voldoet.
 • Annulering door de deelnemer voor de training kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 5 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het gefactureerde bedrag kan niet worden teruggevorderd tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.

Artikel 10 – Website en Privacy

 • GYM14 respecteert de privacy van haar deelnemer en zorg ervoor dat informatie vertrouwelijke wordt behandeld.
 • GYM14 gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren.
 • GYM14 zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 • De werknemers van GYM14 en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Vervolg artikel 10

 • De deelnemer geeft GYM14 toestemming om fotografische en andersoortige opname van groepen en/of individuelen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotiedoeleinden.
 • De websites van derde partijen waarnaar op de website www.GYM14.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door GYM14 gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. GYM14 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 • De website www.GYM14.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van GYM14.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 • Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door GYM14.
 • Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 

Bij registratie ga je akkoord met de bovenstaande voorwaarden.